വെറും 3 ചേരുവ കൊണ്ട് 5 മിനുട്ടില്‍ ഒരു ടേസ്റ്റി സ്നാക്ക് / iftar/tea time snack/by jaya's recipes

പുതിയ കുക്കറി ചാനെലുകൾക്കു ഒരു ഉത്തമ മാതൃക ..!! AN EXAMPLE FOR NEW COOKERY YOUTUBERS