ഇവ ഒരിക്കലും ദാനം ചെയ്യരുത് ഉള്ള കാശ് പോയി കിട്ടും||Health Tips Malayalam

6 thoughts on “ഇവ ഒരിക്കലും ദാനം ചെയ്യരുത് ഉള്ള കാശ് പോയി കിട്ടും||Health Tips Malayalam

  • ഒന്ന് പോടൊ അങ്ങനെയാണങ്കിൽ വീട് കൂടുമ്പോൾ പൈസ മാത്രം കൊടുത്താ മതി ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണ്ടാകൂ..ട്ടുകാരെ

  • നന്നായി അധ്വാനിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ധാരിദ്ര്യയം വരില്ല മറ്റുളളവരോട് നന്നായി പെരുമാറുക എന്നാൽ വഴക്കുമുണ്ടാവില്ല

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *